Privacy Statement

Cycling Spirit is een product van MIR Spormarketing bv.

MIR Sportmarketing bv, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

MIR Sportmarketing bv – Eikenlaan 18 – 1213 SJ Hilversum Tel +31 6 28949649

Persoonsgegevens
MIR Sportmarketing verwerkt uw persoonsgegevens omdat u heeft deelgenomen aan onze wielerevenementen c.q. wielerclinics, u gebruik maakt van onze (sportmarketing)diensten, u onze businesspartner bent en/of omdat u deze aan ons heeft verstrekt.

Persoonsgegevens bewaren
MIR Sportmarketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. U kunt zich ten alle tijde afmelden voor onze nieuwsbrief.
Om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (Google Analytics) hanteren we een bewaartermijn van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
MIR Sportmarketing deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteiten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deze overeenkomsten kunnen worden overlegd. MIR Sportmarketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MIR Sportmarketing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. MIR Sportmarketing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Persoonsgegevens beveiligen
MIR Sportmarketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle gegevens worden verwerkt via een beveiligde verbinding. Daarnaast worden ze opgeslagen op platformen die met een wachtwoord zijn versleuteld. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mirjam@mirsportmarketing.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mirjam@mirsportmarketing.nl dan verwijderen wij deze informatie.