Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2021           

KvK Hilversum 34265657

 Art. 1 definities

  • Opdrachtnemer is MIR Sportmarketing BV – De Boshut, Eikenlaan 18, 1213 SJ Hilversum, of haar rechtsopvolgers, verder te noemen MIR.
  • Opdrachtgever is degene die namens zichzelf en/of ten behoeve van meerdere (rechts)personen een wielerclinic of een bedrijfsfietsevent boekt bij MIR.
  • De participant of degene die door de opdrachtgever als participant aan een wieleractiviteit van MIR wordt opgegeven is de deelnemer.
  • Wielerclinic of een bedrijfsfietsevent is een activiteit die direct of indirect gebaseerd is op de wielersport en veelal onder leiding van een topsporter wordt uitgevoerd door MIR.
  • Prijs is de door opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen geldelijke tegenprestatie voor de door opdrachtnemer te leveren diensten en materialen.


Art. 2 toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en MIR. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij op schrift zijn gesteld en door beide partijen akkoord zijn bevonden en ondertekend. Als de opdrachtgever of derden gebruik maken van eigen algemene voorwaarden die (op een onderdeel) strijdig zijn met deze voorwaarden, dan prevaleren deze algemene voorwaarden (op strijdige onderdeel).

Art. 3 offertes

Een offerte is geldig tot en met de daarin genoemde vervaldatum. Na deze datum vervalt de offerte automatisch. Een aanvraag voor offerteverlenging dient schriftelijk te worden ingediend. Als in de offertefase wijzigingen worden aangevraagd en daarvoor een aangepaste offerte wordt opgemaakt en verzonden, kunnen kosten worden doorgevoerd indien de offerte niet wordt bevestigd.
Een overeenkomst met MIR komt tot stand als de opdrachtgever zijn/haar instemming met een offerte van MIR schriftelijk, of per e-mail MIR heeft bevestigd. Op zijn/haar instemming met een offerte dient de opdrachtgever te vermelden: boekingsgegevens zoals naam/ namen van de deelnemers, contactadres, woon/vestigingsplaats, telefoonnummer(s), eventueel e-mailadres, naam activiteit en (voorkeurs)datum van de activiteit. De opdrachtgever verklaart namens de deelnemer(s) bij de instemming met de offerte dat de deelnemer(s) deze voorwaarden kennen en accepteren. De opdrachtgever ontvangt na het tot stand komen van de overeenkomst een factuur.

Art. 4 aanbetaling

In geval van een groepsboeking of sponsoring kan een aanbetaling van toepassing zijn. Dit bedrag dient na de totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan. De aanbetaling is 40% van het in de offerte genoemde totaalbedrag ofwel het percentage zoals is overeengekomen. De aanbetaling dient te allen tijde bijgeschreven te zijn vóór aanvang van de activiteit. Als dit niet het geval is, vindt de activiteit geen doorgang en blijft het aan te betalen bedrag aan MIR verschuldigd. Binnen de in de offerte aangegeven termijn dient de aanbetaling te zijn voldaan op rekeningnummer NL13RABO 01279.84.240 t.n.v. MIR Sportmarketing BV te Hilversum. Kosten van extra deelnemers die niet in de initiële offerte/overeenkomst staan opgenomen, of kosten voor aanvullende diensten die niet in de initiële offerte/overeenkomst staan opgenomen, worden apart gefactureerd. Voor wijzigingen in de offerte/overeenkomst, zoals veranderen van locatie of het verplaatsen van de datum van de activiteit, worden wijzigingskosten in rekening gebracht en opgenomen in de eindfactuur. De reeds gefactureerde aanbetaling blijft van kracht en dient te allen tijde bijgeschreven te zijn vóór aanvang van de activiteit.

Art. 5 prijzen en betalingen

Alle prijzen die vermeld staan in offertes en/of de overeenkomst zijn exclusief BTW. BTW wordt apart op de factuur vermeld. Het resterende bedrag, eventueel aangevuld met extra diensten, dient binnen de eveneens in de offerte en/of de overeenkomst aangegeven termijn te worden voldaan. Als de betaling binnen de gestelde termijnen achterwege blijft dan is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd aan MIR van 15% over het alsdan openstaande bedrag. Als de opdrachtgever nalatig is in zijn/haar betalingsverplichting jegens MIR en MIR de vordering ter incasso uit handen moet geven aan een gerechtsdeurwaarder, dan zijn alle kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele buitengerechtelijke kosten in verband met een gerechtelijke procedure zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Art .6 annulering

Gehele of gedeeltelijke annulering dient per aangetekend schrijven aan MIR te worden medegedeeld. Verschuldigde kosten aan MIR bij annulering zijn:
Annulering vanaf boekingsdatum t/m 31 dagen voor aanvangsdatum: 25% van het totale factuurbedrag.
Annulering vanaf 30 dagen t/m 15 dagen voor aanvangsdatum: 50% van het totale factuurbedrag.
Annulering vanaf 14 dagen t/m 7 dagen voor aanvangsdatum: 75% van het totale factuurbedrag.
Annulering binnen een week voor aanvangsdatum 100% van totale factuurbedrag

Art. 7 instructie en reglementen

De opdrachtgever en deelnemer(s) onderwerpen zich aan de door MIR of de door MIR aangewezen toezichthoudende begeleiding gegeven instructie en reglementen en verklaren deze na te leven. Het betreft in het bijzonder reglementen over de orde en discipline welke noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de aanwezigen, deelnemers, gebruik van accommodatie, behoud van materialen en het naleven van goede en veilige instructies. Als de opdrachtgever of deelnemer(s) de instructies en/of reglementen overtreden, dan is dat een reden om de opdrachtgever of de deelnemer(s) verdere toegang tot de activiteit te ontzeggen. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever geen recht op teruggave van de betaalde bedragen. Nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd door de opdrachtgever.

Art. 8 materialen

MIR verzorgt haar activiteiten met gedegen en goed functionerende materialen.
Kosten ten gevolge van reparatie of kosten door schade, diefstal of vernieling door onzorgvuldige omgang met het materiaal, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
De kosten worden opgenomen in een aparte factuur die volgens de daarin aangegeven betalingstermijn dient te worden voldaan. (zie ook betaling).
MIR is niet verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie of diefstal aan eigen materiaal van de opdrachtgever of de deelnemer(s).

Art. 9 accommodatie

Op het gebruik van accommodaties voor activiteiten van MIR zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Art. 10 eigen risico

De opdrachtgever en deelnemer(s) verklaren dat hij/zij het programma van de wielerclinic- of bedrijfsevent uitsluitend en alleen uitvoeren voor eigen risico. Kosten voor enig ongeval of letsel wordt geheel door hem/haar gedragen. Van de deelnemer wordt minimaal een redelijke conditie verwacht waarbij fysieke inspanning geen belemmering oplevert voor zijn/ haar functioneren. Als men deelneemt onder medische indicatie dient dit voorafgaand aan de wielerclinic- of bedrijfsevent bij MIR te worden gemeld. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico´s met zich meebrengt en (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van de sportactiviteit georganiseerd door MIR, voor eigen risico neemt. De opdrachtgever en deelnemer(s) vrijwaren MIR voor aanspraken van derden in verband met de opdracht. MIR is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in accommodatie of gebruikmaking van vaste routes of uitgezette routes, hoe zorgvuldig ook gekozen.

Art. 11 topsporters

Beeld en geluidsopnamen van de topsporter, gemaakt tijdens de activiteit, mag slechts voor interne zaken worden gebruikt, alleen na overleg met betreffende topsporter. Bij overtreding en oneigenlijk gebruik van portret en/of merknaam van de topsporter, wordt een beroep gedaan op de Wet Auteursrecht en de rechten behorende bij de gedeponeerde merknaam c.q. portretmerk bij Benelux- en/of Europees Merkenbureau.

Art. 12 overmacht

MIR houdt zich het recht voor een activiteit af te gelasten in overmachtsituaties.
Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de activiteit wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door MIR niet vermeden kan worden en zij niet, op grond van de wet de overeenkomst of maatschappelijke opvatting, voor haar rekening moet komen.
In dat geval is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de activiteit voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder dat MIR in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is. Als en voor zover MIR haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, is de opdrachtgever het daarmee overeenkomstige offertebedrag niet verschuldigd. De 40% aanbetaling blijft van kracht voor reeds gemaakte kosten. Naar redelijkheid en in overleg wordt uitgeweken naar een andere datum c.q. periode.
MIR is aangesloten bij de NTFU en hanteert bij publieke fietsevents de geldende voorwaarden in geval van overmacht de inschrijfkosten niet te restitueren.

Art. 13 toepasselijk recht en bevoegde Rechter

Op alle geschillen met betrekking tot de boeking aangegaan met MIR is het Nederlands Recht van toepassing.